DB CARGO POLSKA S.A. – ZABRZE

DB CARGO POLSKA S.A. – ZABRZE


W ramach zamówienia dostarczono:


 • serwery rack typ 1 – 3 szt.
 • serwer rack typ 2 – 1 szt.
 • macierz dyskowa o pojemności 42 TB na potrzeby SAP HANA – 1 szt.
 • przełączniki SAN – 2 szt.
 • przełączniki Core – 2 szt.
 • bibliotekę taśmową – 1 szt.
 • system pamięci masowej z deduplikacją i replikacją danych – 1 szt.
 • system backup’u i archiwizacji DPS – komplet

W ramach wdrożenia zrealizowano:


 • rozbudowę posiadanych przez klienta serwerów - 2 szt.
 • instalację, konfigurację oraz wdrożenie dostarczonego sprzętu
 • konfigurację Vmware
 • wdrożenie i parametryzację dostarczonych systemów i narzędzi
 • wykonano szkolenie
 • świadczenie usług serwisu

Realizacja: 05-12.2020
Wartość zrealizowanego projektu: 1 150 000,00 zł netto


GMINA MIASTA TYCHY

GMINA MIASTA TYCHY


Projekt „Budowa sieci komputerowej na potrzeby centralizacji usług Miasta Tychy”.
Zakres projektu został zdefiniowany w zawartej Umowie, która mówi, iż jej przedmiotem jest:

 1. Modernizacja okablowania strukturalnego w budynku Urzędu Miasta Tychy,
 2. Reorganizacja pomieszczenia serwerowni,
 3. Dostawa fabrycznie nowych urządzeń sieciowych i firewall, w tym demontaż urządzeń sieciowych zastępowanych nowymi, instalacja i konfiguracja urządzeń w środowisku Zamawiającego,
 4. Dostawa licencji oprogramowania, instalacja oraz konfiguracja oprogramowania do monitorowania, zarządzania i zapewnienia bezpieczeństwa sieci oraz przechowywania i analizowania logów,
 5. Utworzenie nowych stanowisk do zarządzania infrastrukturą,
 6. Konfiguracja i wdrożenie wszystkich elementów składowych wdrażanej sieci.

Przedmiot Umowy realizowany w następujących lokalizacjach:


 • Urząd Miasta Tychy – al. Niepodległości 49,
 • Archiwum Zakładowe Urzędu Miasta Tychy – ul. Nowokościelna 11,
 • Teatr Mały w Tychach – ul. Hlonda 1,
 • Miejska Biblioteka Publiczna w Tychach – al. Piłsudskiego 16,
 • Miejskie Centrum Oświaty w Tychach– al. Piłsudskiego 12,
 • Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. – al. Piłsudskiego 12,
 • Żłobek Miejski w Tychach – ul. Grzegorza Fitelberga 4,
 • Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy – ul. Edukacji 7,
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Tychach – ul. Grota Roweckiego 42,
 • Teleinformatyczne Centrum Bezpieczeństwa – al. Niepodległości 230,
 • Straż Miejska – ul. Budowlanych 67,
 • Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach – ul. Budowlanych 59,
 • Powiatowy Urząd Pracy w Tychach – ul. Budowlanych 59,
 • Wydział Komunikacji Urzędu Miasta Tychy – ul. Budowlanych 59,
 • Miejski Zarząd Ulic i Mostów – ul. Budowlanych 59,
 • Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Tychach– ul. Budowlanych 59,
 • Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Tychy– ul. Budowlanych 67,
 • Tyski Zakład Usług Komunalnych – ul. Budowlanych 43,
 • Straż Miejska – ul. Asnyka 1,
 • Centrum Usług Wspólnych Miasta Tychy  - ul. Barona 30
 • Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy – ul. Barona 30
 • Wydział Kontroli Urzędu Miasta Tychy – ul. Barona 30
 • Miejski Konserwator Zabytków Urzędu Miasta Tychy – ul. Barona 30
 • Miejski Rzecznik Konsumenta Urzędu Miasta Tychy – ul. Barona 30
 • Punkt Nieodpłatnej Pomocy Prawnej - ul. Barona 30
 • Wydział Budownictwa Urzędu Miasta Tychy – ul. Barona 30

W ramach zamówienia dostarczono:


 • Przełącznik CORE  4 szt.
 • Przełącznik PPD    23 szt.
 • Przełącznik TOR    13 szt.
 • Przełącznik SAN    2 szt.
 • Moduły GBIC (SFP/SFP+) 192 szt.
 • Przełącznik MAN 47 szt.
 • Firewall w Urzędzie Miasta 2 szt.
 • Firewall w zdalnych jednostkach zewnętrznych 7szt.
 • System administrowania infrastrukturą
 • Serwer wirtualizacji 2szt.
 • Macierz dyskowa SAN
 • Serwerowy system operacyjny – dla serwerów wirtualizacji
 • System do kontroli dostępu
 • System monitorowania i zarządzania siecią oraz zbierania i analizowania logów
 • Monitory wielkoformatowe
 • Mini stacje robocze
 • Laptopy dla administratorów

W ramach wdrożenia zrealizowano:


 • Modernizacja strukturalnego okablowania światłowodowego PPD
 • Rozbudowa okablowania miedzianego - LAN
 • Modernizacja okablowania światłowodowego w serwerowni - GPD
 • Wymiana szafy sieciowej
 • Przeniesienie fizycznych zasobów serwerowych w ramach szaf RACK
 • Uporządkowanie okablowania serwerów
 • Readresacja serwerów fizycznych i wirtualnych
 • Modernizacja przełącznika rdzeniowego - GPD
 • Modernizacja przełączników w punktach dystrybucyjnych - PPD
 • Modernizacja przełączników w szafach serwerowych - TOR
 • Montaż przełączników SAN
 • Reorganizacja logiczna sieci LAN
 • Readresacja stacji roboczych
 • Dostawa modułów GBIC (SFP/SFP+)
 • Wymiana przełączników w jednostkach zewnętrznych
 • Modernizacja Firewall w Urzędzie Miasta
 • Dostawa Firewall dla zdalnych Jednostek Zewnętrznych
 • System kontroli dostępu do sieci
 • System monitorowania i zarządzania siecią oraz zbierania i analizowania logów
 • Modernizacja pomieszczenia Administratorów CUW
 • Szkolenie Admin CUW - administrowanie infrastrukturą sieciową
 • Szkolenie Admin CUW - wdrożone narzędzia administracyjne
 • Szkolenie Admin CUW - administrowanie urządzeniami Firewall
 • Szkolenie powdrożeniowe
 • Testy akceptacyjne, Dokumentacja powykonawcza

Realizacja: 01.2020- 08.2020
Wartość zrealizowanego projektu: 2 923 341,00 zł brutto


LOTNICZE POGOTOWE RATUNKOWE W WARSZAWIE - TOPSOR

LOTNICZE POGOTOWE RATUNKOWE W WARSZAWIE - TOPSOR


Zakup „Trybów Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” wraz z systemem segregacji medycznej i kardiomonitorami dla potrzeb 232 szpitalnych oddziałów ratunkowych oraz ich personelu”.

Projektem zostały objęte 232 szpitale w całym kraju.

W ramach zamówienia dostarczono:


 • Automat biletowy z ekranem dotykowym – 232 szt.
 • Automat biletowy z przyciskami mechanicznymi – 232 szt.
 • Drukarka nabiurkowa – 298 szt.
 • Wyświetlacz zbiorczy 43” – 336 szt.
 • Wyświetlacz stanowiskowy 21” – 2 szt.
 • Terminal stanowiskowy z ekranem dotykowym – 288 szt.
 • Tablet medyczny – 530 szt.
 • Zestaw nagłaśniający – 232 szt.
 • Komputer centralny – 232 szt.
 • Licencja oprogramowania TOPSOR – 232szt.
 • Punkty dostępowe Wi-Fi – 370 szt.
 • Szkolenie operatorów i administratorów
 • Szkolenie medyczne z zakresu segregacji medycznej – 1160 osób.
 • Kardiomonitory – 437 szt.
 • Oprogramowanie kardiomonitorów – 437 szt.

W ramach wdrożenia zrealizowano:


 • Instalacje fizyczne sprzętu w tym automatów biletowych, zestawów wyświetlaczy zbiorczych i stanowiskowych, nagłośnienia i sieć Wi-Fi w 232 jednostkach SOR na terenie całego kraju.
 • Wdrożenie oprogramowania TOPSOR w tym systemów kolejkowych
 • Wytworzenie i wdrożenie Karty Segregacji Medycznej na podstawie której będzie prowadzona segregacja medyczna we wszystkich placówkach SOR w kraju.
 • przeprowadzenie szkoleń medycznych dla 1160 osób personelu medycznego w zakresie segregacji medycznej
 • szkolenia dla operatorów, administratorów i liderów we wszystkich jednostkach SOR świadczenia usług serwisu i wsparcia technicznego

Realizacja: 03.2020 – 03.2021
Wartość zrealizowanego projektu: 34 736 309,66 zł brutto


SZPITALE WIELKOPOLSKI

SZPITALE WIELKOPOLSKI


Projekt na „Dostarczenie, skonfigurowanie i uruchomienie infrastruktury technicznej lokalnej i regionalnej – wsparcie przetwarzania chmurowego (klastry obliczeniowe, przestrzeń dyskowa, przełączniki sieciowe, systemy operacyjne i specjalistyczne, licencje dostępowe do systemów serwerowych, system zasilania gwarantowanego) w ramach projektu Wyposażenie środowisk informatycznych wojewódzkich, powiatowych i miejskich podmiotów leczniczych w narzędzia informatyczne umożliwiające wdrożenie EDM oraz stworzenie sieci wymiany danych między podmiotami leczniczymi samorządu województwa”.

Projektem zostały objęte 53 szpitale w województwie wielkopolskim.

W ramach zamówienia dostarczono:


 • macierze dyskowe o pojemności 20TB – 8 szt.
 • macierze dyskowe o pojemności 40TB – 13 szt.
 • macierze dyskowe o pojemności 60TB – 20 szt.
 • macierze dyskowe o pojemności 80TB – 2 szt.
 • macierze dyskowe o pojemności 100TB – 2 szt.
 • macierze dyskowe o pojemności 500TB – 2 szt.
 • serwery rack – 92 szt.
 • przełączniki sieciowe zarządzalne – 72 szt.
 • urządzenia brzegu sieci (UTMy) – 70 szt.
 • WAF – Web Application Firewall, czyli transparentny system ochrony aplikacji webowych – 2 szt. w  klastrze
 • szafy rack – 32 szt.
 • zasilacze awaryjne (UPSy) – 65 szt.
 • terminale PC typu zero client – 480 szt.
 • monitory komputerowe – 480 szt.
 • licencje dostępowe Microsoft – 6656 szt.
 • licencje terminalowe Microsoft – 410 szt.
 • serwerowe systemy operacyjne – 736 szt.
 • wirtualizacja zasobów sprzętowych w części lokalnej oraz regionalnej oparta o produkty VMware
 • wirtualizacja warstwy sieciowej (SDN) oparta o produkty VMware
 • chmura prywatna oparta o produkty VMware
 • zarządzanie platformą wirtualizacji VMware
 • systemy zarządzania infrastrukturą sprzętową
 • system kopii zapasowych maszyn wirtualnych

W ramach wdrożenia zrealizowano:


 • instalacje, konfiguracje, wdrożenie oraz uruchomienie infrastruktury lokalnej i regionalnej
 • przeprowadzenie testów akceptacyjnych, ciągłości działania, funkcjonowania maszyn wirtualnych i symulacje awarii węzła klastra
 • przygotowanie i zrealizowanie szkoleń dla 50 Użytkowników Końcowych
 • świadczenia usług serwisu i wsparcia technicznego

Realizacja: 03-09.2019
Wartość zrealizowanego projektu: 19 381 860,30 zł brutto