KLAUZULA   INFORMACYJNA   DOT. PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

 

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

 

 1. Administrator danych osobowych

Administratorem Pana/Pani  danych osobowych jest:

 • Maxto sp. z o.o. S.K.A z siedzibą w Modlniczce, ul. Willowa 87, 32 – 085 Modlniczka
 • Maxto ITS sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka
 • Maxto Technology sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka
 • Maxto Consulting sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka
 • Nexcore sp. z o.o. z siedzibą w Modlniczce, ul. Willowa 87, 32-085 Modlniczka

Dalej łącznie lub osobno zwanych również „MAXTO”,

 

Z Administratorem danych osobowych może się Pan/ Pani skontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: 32-085 Modlniczka, ul. Willowa 87,
 • przez e-mail: sekretariat@maxto.pl
 • 12/266 39 69

 

 1. Inspektor ochrony danych

Wyznaczyliśmy Inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą może Pan/Pani kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z Inspektorem ochrony danych osobowych może się Pan/Pani kontaktować w następujący sposób:

 • listownie na adres: Inspektor ochrony danych MAXTO, 32-085 Modlniczka, ul. Willowa 87,
 • przez e-mail: iod@maxto.pl.

 

 1. Cel i podstawy przetwarzania

Pana/Pani dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa będą przetwarzane w celu przeprowadzenia obecnego postępowania rekrutacyjnego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast inne dane, w tym dane do kontaktu, na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Administrator będzie przetwarzał Pana/ Pani dane osobowe, także w kolejnych rekrutacjach, przez okres 12 miesięcy, jeżeli wyrażą Państwo na to zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

Jeżeli w dokumentach zawarte są dane, o których mowa w art. 9 ust. 1 RODO (szczególne kategorie danych osobowych) konieczna będzie Państwa zgoda na ich przetwarzanie (art. 9 ust. 2 lit. a RODO), która może zostać odwołana w dowolnym czasie.

 

 1. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty współpracujące w procesie rekrutacji min. w zakresie  wsparcia IT, wsparcia procesów rekrutacyjnych oraz obsługi kadrowo-księgowej

 

 1. Okres przetwarzania danych

Pana/Pani dane zgromadzone w obecnym procesie rekrutacyjnym będą przetwarzane do zakończenia procesu rekrutacji.

W przypadku wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych rekrutacji, Pana/Pani dane będą przetwarzane nie dłużej niż  przez okres 12 miesięcy.

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą

Ma Pan/Pani prawo do:

1) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii

2) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;

3) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

4) usunięcia danych osobowych;

5) wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa)

 

 1. Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG).

 

 1. Informacja o wymogu podania danych

Podanie danych osobowych we wskazanych powyżej celach, w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów jest obowiązkowe. Podanie przez Pana/Panią innych danych jest dobrowolne.